Shisha & Shai

Dom Sikara Keplerstraße 7, 39104 Magdeburg